B & B spol. s r.o.

IČO:47120076       DIČ:CZ47120076
B & B spol. s r.o.
Zelenohorská 513/3
18100 Praha 8